MAANDAG 7 OKT OM 20.00 UUR

De meeste mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), die daarbij ook gedragsproblemen hebben, hebben gedurende hun hele leven beperkingen in functioneren en maatschappelijke participatie.

In deze uitzending staat het project Grip op Gedrag centraal van de Academische Werkplaats Autisme. In dit project is onderzocht wat normaal begaafde jongeren met ASS en gedragsproblemen helpt om goed te participeren in de samenleving. Ook is geprobeerd in kaart te brengen welke factoren juist belemmerend zijn.

Er is informatie verzameld over welke adviezen mensen zelf, hun naasten en hulpverleners hebben rondom de behandeling van gedragsproblemen bij mensen met ASS en welke inzichten zij hebben in hoe (on)succesvol de huidige behandelingen zijn.

Het project is ingebed in de Academische Werkplaatsen Autisme Reach-Aut en Samen Doen.